Sepetim (0) Toplam: 0,00TL
%25
THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU 14. BASKI %50 indirimli İsmail Ercan

THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU 14. BASKI

Liste Fiyatı : 59,00TL
İndirimli Fiyat : 44,25TL
Kazancınız : 14,75TL
Havale/EFT ile : 43,37TL
THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU 14. BASKI
THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU 14. BASKI
Kuram Kitap
44.25

Kitaptaki konuların ana başlıkları:

1. KISIM
USUL HUKUKUNA GİRİŞ
Birinci Bölüm: Temel Kavramlar
I. TERİM SORUNU
II. USUL HUKUKUNUN AMACI VE NİTELİĞİ
III. USUL HUKUKUNUN KAYNAKLARI
IV. USUL KURALLARININ UYGULANMA ALANI
A. Yer Bakımından Uygulanma Alanı
B. Zaman Bakımından Uygulanma Alanı
V. USUL HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ
A. Tasarruf İlkesi
B. Taraflarca Getirilme İlkesi
C. İstemle Bağlılık İlkesi
D. Hukuksal Dinlenilme Hakkı
E. Aleniyet İlkesi
F. Dürüst Davranma ve Doğruyu Söyleme Yükümlülüğü
G. Usul Ekonomisi İlkesi
H. Teksif İlkesi
I. Yargıcın Davayı Aydınlatma Ödevi
İ. Yargıcın Yargılamayı Sevk ve İdare Etmesi İlkesi
J. Yargıcın Hukuku Re’sen Uygulaması İlkesi
VI. ÇEKİŞMELİ YARGI - ÇEKİŞMESİZ YARGI AYRIMI
A. Kavram
B. Ayrımın Ölçütleri
1. Genel Olarak
2. Çekişmesiz Yargı Kataloğu
C. Usul
1. Görevli Mahkeme
2. Yetkili Mahkeme
3. Yargılama Usulü
D. Sonuçları
İkinci Bölüm: Yargı Örgütü
I. GENEL OLARAK
II. YARGI YERLERİ (MAHKEMELER)
A. Genel Olarak
B. Mahkemelerin Sınıflandırılması
1. Kuruluş ve Çalışma Usullerine Göre
2. Yargılama Sistemindeki Derecelendirmeye Göre
3. Tarafların Statülerine ya da Görmeyi Üstlenmiş Oldukları Uyuşmazlıkların Niteliklerine Göre
C. Türkiye’de Hukuk Mahkemelerinin Örgütlenmesi
1. İlk Derece Mahkemeleri
2. İkinci Derece Mahkemeleri - Bölge Adliye Mahkemeleri
3. Yargıtay
Üçüncü Bölüm: Yargı Görevlileri
I. YARGIÇLAR (= HÂKİMLER)
A. Yargıçlık Statüsü
B. Mahkemelerin Bağımsızlığı ve Yargıçlık Güvencesi
C. Yargıcın Yasaklılığı ve Reddi
1. Genel Olarak
2. Yargıcın Yasaklılığı (= Çekinmesi)
3. Yargıcın Reddi
4. Yargıcın Yasaklılığı ile Reddinin Karşılaştırılması
D. Yargıçların Hukuksal Sorumlulukları
1. Genel Olarak
2. Sorumluluk Nedenleri
3. Sorumluluk Davası
II. AVUKATLAR
Dördüncü Bölüm: Yazı İşleri
I. GENEL OLARAK
II. YAZI İŞLERİ PERSONELİ
A. Yazı İşleri Müdürü
B. Zabıt Kâtibi (Yazman
C. Mübaşir
D. Hizmetli
III. DOSYA VE BELGELER

2. KISIM
USULİ UYUŞMAZLIKLAR
Birinci Bölüm: Yargı Yolu Uyuşmazlıkları
I. GENEL OLARAK
II. UYUŞMAZLIK TÜRLERİ
A. Görev Uyuşmazlığı
1. Olumlu Görev Uyuşmazlığı
2. Olumsuz Görev Uyuşmazlığı
B. Hüküm Uyuşmazlığı
1. Genel Olarak
2. Koşulları
3. Hüküm Uyuşmazlığının Giderilmesi
C. Uyuşmazlık Çıkarılamayacak Durumlar
D. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararlarını Bekletici Sorun Sayma
E. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararlarının Sonuçları
İkinci Bölüm: Göre v Uyuşmazlıkları
I. GENEL OLARAK
II. GÖREVLİ MAHKEMENİN BELİRLENMESİ
A. Asliye Hukuk Mahkemesinin Görev Alanı
1. Mal Varlığına İlişkin Davalarda Görev
2. Kişi Varlığı Haklarına İlişkin Davalarda Görev
B. Sulh Hukuk Mahkemesinin Görev Alanı
1. Dava Konusunun Değer ve Tutarına Bakılmaksızın Görevlendirilen Dava ve İşler
2. Başka Mahkemelerin Görevine Girmeyen Çekişmesiz Yargı İşleri
3. Diğer Yasaların Sulh Hukuk Mahkemesini Görevlendirdiği Dava ve İşler
III. GÖREVSİZLİK KARARI
A. Genel Olarak
B. Yasa Yolları
C. Görevsizlik Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler
Üçüncü Bölüm: Yetki Uyuşmazlıkları
I. GENEL OLARAK
II. YETKİ KURALLARI
A. Genel Yetki
1. Çekişmeli Yargıda
2. Çekişmesiz Yargıda
B. Özel Yetki
1. Genel Olarak
2. Özel Yetki Kuralları
III. YETKİ KURALLARININ NİTELİĞİ
A. Kesin Yetki Kuralları
B. Kesin Olmayan Yetki Kuralları
IV. YETKİ SÖZLEŞMESİ
A. Genel Olarak
B. Koşulları
C.Türleri
V. YETKİ İTİRAZI
VI. YETKİSİZLİK KARARI
A. Genel Olarak
Dördüncü Bölüm: İş Dağılımı Uyuşmazlıkları
Beşinci Bölüm: Yargı Yeri Belirtilme si Uyuşmazlıkları
I. GENEL OLARAK
II. USUL

3. KISIM
USULİ İŞLEMLER
Birinci Bölüm: Usul İşlemlerinin Genel Kuramı
I. KAVRAM
II. TÜRLERİ
A. Taraf Usul İşlemleri
1. Kavram
2. Özellikleri
3. Usul İşlemlerinde Eksiklikler ve Sonuçları
B. Mahkeme Usul İşlemleri
İkinci Bölüm: Süreler, Adli Tatil ve Eski Hale Getirme
I. SÜRELER
A. Kavram
B. Türleri
1. Yasal Süreler
2. Takdiri Süreler
3. Sürelerin Hesaplanması
II. ADLİ TATİL
III. ESKİ HALE GETİRME
A. Genel Olarak
B. Usul
Üçüncü Bölüm: Tebligat
I. TEMEL KAVRAMLAR
A. Tebligat
B. Davetiye
II. TÜRLERİ
III. TEBLİGAT ÇIKARTABİLECEK MERCİLER
IV. TEBLİGAT GİDERLERİ
V. TEBLİGAT YAPILABİLECEK KİŞİLER
A. Muhatap
1. Gerçek Kişiler
2. Tüzel Kişiler
B. Muhatap Adına Tebligatı Kabule Yetkili Kişiler
VI. TEBLİGATIN YAPILABİLECEĞİ YER
A. Adreste Tebligat
1. Gerçek Kişiler
2. Tüzel Kişiler
B. Adres Değişikliği
VII. TEBLİGATIN YAPILABİLECEĞİ ZAMAN
VIII. TEBLİGATIN YAPILMASI
IX. İLANEN TEBLİGAT
X. YURT DIŞI TEBLİGAT
A. Genel Olarak
B. Yabancı Ülkedeki Türk Vatandaşlarına Tebligat
XI. TEBLİGATIN YOKLUĞU VE USULSÜZLÜĞÜ
A. Tebligatın Yokluğu
B. Tebligatın Usulsüzlüğü
XII. TEBLİGAT SUÇLARI

4. KISIM
DAVA
Birinci Bölüm: Davanın Taraflar ı ve Davaya Katılan Üç üncü Kişiler
I. TARAFLARIN EHLİYETLERİ
A. Taraf Ehliyeti
1. Gerçek Kişiler
2. Tüzel Kişiler
3. Tüzel Kişiliği Olmayan Topluluklar
B. Dava Ehliyeti
1. Genel Olarak
2. Gerçek kişiler
3. Tüzel kişiler
4. Sonuçları
C. Davaya Vekâlet Ehliyeti
1. Genel Olarak
2. Vekâletname
3. Vekâletnamenin Mahkemeye Verilmesi
4. Davaya Vekâletin İçeriği (Kapsamı)
5. Davaya Vekâletin Son Bulması
D. Sıfat (= Husumet)
1. Genel Olarak
2. Husumet İtirazı
3. Hasımda Yanılma
4. Taraf Değişikliği
E. Dava Takip Yetkisi
F. Tarafların Temsili
1. Genel Olarak
2. Temsilde Yanılma
II. DAVA ARKADAŞLIĞI
A. Genel Olarak
B. Türleri
1. İhtiyari Dava Arkadaşlığı
2. Zorunlu Dava Arkadaşlığı
III. DAVAYA KATILMA (= MÜDAHALE)
A. Genel Olarak
B. Türleri
1. Fer’i Müdahale
2. Asli Müdahale
IV. DAVANIN İHBARI
A. Kavram
B. Koşulları
C. Usul
D. Sonuçları
1. Maddi Hukuka İlişkin Sonucu
2. Usul Hukukuna İlişkin Sonuçlar
İkinci Bölüm: Dava Koşulları
I. GENEL OLARAK
II. TÜRLERİ
A. Genel Dava Koşulları
1. Mahkemeye İlişkin Dava Koşulları
2. Taraflara İlişkin Dava Koşulları
3. Dava Konusuna İlişkin Dava Koşulları
B. Özel Dava Koşulları
Üçüncü Bölüm: Dava Türleri
I. İSTENEN HUKUKSAL KORUNMAYA GÖRE
A. Edim Davaları
B. Tespit Davaları
1. Genel Olarak
2. Koşulları
3. Sonuçları
C. Yenilik Doğuran Davalar
1. Genel Olarak
2. Koşulları
3. Türleri
4. Sonuçları
D. Belirsiz Alacak ve Tespit Davaları
1. Genel Olarak
2. Niteliği ve Türleri
3. Koşulları
4. Sonuçları
II. İSTEM (= TALEP) SONUCUNUN NİCELİĞİNE GÖRE
A. Objektif Dava Birleşmesi
B. Terditli Davalar
C. Seçimlik Davalar
D. Kısmi Dava
1. Tanım ve Nitelik
2. Koşulları
3. Sonuçları
E. Mütelahik Davalar
F. Topluluk Davaları
III. DAVA KONUSU HAKKIN NİTELİĞİNE GÖRE
Dördüncü Bölüm: Davanın Açılması
I. DAVANIN AÇILMASI USULÜ
A. Genel Olarak
B. Fiziksel Ortamda Dava Açılması
II. DAVANIN AÇILDIĞI TARİH
III. TENSİP TUTANAĞI
IV. DAVA AÇILMASININ SONUÇLARI
A. Maddi Hukuka İlişkin Sonuçlar
1. Zamanaşımının Kesilmesi
2. Hak Düşürücü Sürenin Korunması
3. Bazı Kişi Varlığı Haklarının Mal Varlığı Hakkına Dönüşmesi
4. Davalının Temerrüde Düşmesi
5. İyiniyetin Ortadan Kalkması
B. Usul Hukukuna İlişkin Sonuçlar
1. Davanın Karara Bağlanması Zorunluluğu
2. Tasarruf Ehliyeti
3. Dava Koşullarının Belirleneceği Tarih
4. Derdestlik
5. Hükme Esas Alınacak Durum ve Koşullar
6. Geçici Hukuksal Koruma Tedbirleri
7. Davayı Geri Alma Yasağı
8. Davayı Genişletme ve Değiştirme Yasağı
V. DAVAYA YANIT (CEVAP)
A. Genel Olarak
B. Savunma Nedenleri
1. Maddi Hukuka Dayanan Savunma Nedenleri
2. Usul Hukukuna Dayanan Savunma Nedenleri
C. Yanıt Süresi
1. Genel Olarak
2. Yanıt Süresinin Uzatılması veya Kısaltılması
D. Yanıt Dilekçesinin Verilmesi
E. Sonucu
VI. KARŞI DAVA
A. Genel Olarak
B. Koşulları
C. İncelenmesi ve Sonuçlandırılması
Beşinci Bölüm: Davanın Aşamaları
I. DİLEKÇELER AŞAMASI
A. Dava Dilekçesi
B. Yanıt (= Cevap) Dilekçesi
C. Yanıta Yanıt ve İkinci Yanıt Dilekçeleri
D. Davanın ve Savunmanın Genişletilmesi ve Değiştirilmesi Yasağı
1. Davanın (= İddianın) Genişletilmesi ve Değiştirilmesi Yasağı
2. Savunmanın Genişletilmesi ve Değiştirilmesi Yasağı
II. ÖN İNCELEME AŞAMASI
A. Genel Olarak
B. Duruşmasız Ön İnceleme
C. Duruşmalı Ön İnceleme
1. Duruşma Hazırlığı
2. Ön İnceleme Duruşması
3. Süreler Hakkında Karar
III. TAHKİKAT (= İNCELEME) AŞAMASI
A. Kavram
B. Duruşma
1. Genel Olarak
2. Duruşmanın Düzen ve Disiplini
3. Duruşmanın Yürütülmesindeki Yasak ve Olanaklar
4. Duruşma Tutanağı
C. Tahkikat Usulü
D. Tahkikatın Sona Ermesi
IV. SÖZLÜ YARGILAMA AŞAMASI
V. KARAR AŞAMASI
Altıncı Bölüm: Dava Sırasındaki Özel Durumlar
I. DAVANIN ISLAHI
A. Kavram
B. Islahın Konusu
1. Islah Yoluyla Yapılabilecek İşlemler
2. Islahla Yapılmamış Sayılamayacak İşlemler
3. Islah Yoluyla Yapılamayacak İşlemler
4. Islah Yoluna Başvurulmasına Gerek Olmayan Durumlar
C. Koşulları
D. Türleri
1. Davanın Tamamen Islahı
2. Davanın Kısmen Islahı
E. Kötü niyetli Islah
II. DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ VE AYRILMASI.
A. Davaların Birleştirilmesi
1. Genel Olarak
2. Usul
3. Sonuçları
B. Davaların Ayrılması
1. Genel Olarak
2. Usul
3. Sonuçları
III. DAVADAKİ ARA SORUNLAR
A. Ön Sorun (= Hadise)
B. Bekletici Sorun
1. Genel Olarak
2. Türleri
3. Usul ve Sonuçları.
IV. DAVADA HUKUKSAL YARDIM (= İSTİNABE)
A. Genel Olarak.
B. Koşulları ve Sonuçları
V. DAVA DOSYASININ İŞLEMDEN KALDIRILMASI.
A. Genel Olarak.
B. Dosyayı İşlemden Kaldırmayı Gerektiren Durumlar
C. Sonuçları
VI. DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI
A. Genel Olarak.
B. Davanın Açılmamış Sayılmasını Gerektiren Durumlar
C. Sonuçları

5. KISIM
İSPAT
Birinci Bölüm: Genel İspat Kuramı
I. KAVRAM
II. İSPAT ZORUNLULUĞU OLMAYAN DURUMLAR.
A. İkrar
1. Genel Olarak
2. Hukuksal Niteliği
3. Türleri
B. Herkesçe Bilinen Olaylar
C. Çekişmesiz Olaylar
D. Karineler
E. Hukuk Kuralları
III. İSPAT YÜKÜ
A. Genel Olarak
B. İspat Yükü Kuralları
1. Genel Kural
2. Özel Kurallar (İstisnalar)
IV. İSPAT ÖLÇÜSÜ
A. Kesin (Tam) İspat
B. Yaklaşık İspat
V. İSPAT TÜRLERİ
A. Asıl İspat – Karşı İspat – Aksini İspat
B. Doğrudan İspat – Dolaylı İspat
İkinci Bölüm: Kanıtlar
I. KAVRAM
II. TÜRLERİ
A. Kesin Kanıtlar
1. Senet
2. Yemin (= Ant)
3. Kesin Hüküm
B. Takdiri Kanıtlar
1. Tanık
2. Keşif
3. Bilirkişi
4. Uzman Görüşü (= Taraf Bilirkişi, Uzman Tanık)
C. Yasada Düzenlenmemiş Kanıtlar
III. KANIT SÖZLEŞMESİ
A. Genel Olarak
B. Türleri
1. Münhasır Kanıt Sözleşmesi
2. Münhasır Olmayan Kanıt Sözleşmesi
IV. İSTİCVAP (SORGUYA ÇEKİLME)
A. Kavram
B. İsticvap Edilecek Kişi
C. Usul ve Sonuçları
V. YASAK KANITLAR

6. KISIM
GEÇİÇİ HUKUKSAL KORUMA
Birinci Bölüm: İhtiyati Tedbir
I. GENEL OLARAK
II. KOŞULLARI
III. İHTİYATİ TEDBİR KARARI VERİLEMEYECEK DURUMLAR
IV. USUL
A. Yetkili ve Görevli Mahkeme
B. Yargılama
C. İhtiyati Tedbir Kararının Uygulanması
D. İhtiyati Tedbir Kararının Etkisi
E. İhtiyati Tedbir Kararına Karşı Konulması
1. Karara İtiraz ve Yasa Yoluna Başvurma
2. Teminat Gösterme
F. İhtiyati Tedbirin Sona Ermesi
G. Teminatın Geri Verilmesi (= İadesi)
H. İhtiyati Tedbirden Kaynaklanan Tazminat Davası
İkinci Bölüm: Kanıtların Tespiti ve Diğer Geçici Hukuksal Korumalar
I. KANITLARIN TESPİTİ
A. Genel Olarak
B. Koşulları
C. Usul
1. İstem
2. İnceleme ve Karar
3. Yasa Yolu ve Diğer Durumlar
II. DİĞER GEÇİCİ HUKUKSAL KORUMALAR

7. KISIM
DAVAYA SON VEREN İŞLEMLER
Birinci Bölüm: Karar
I. KAVRAM
II. TÜRLERİ
A. Davaya Etkisine Göre
1. Usule İlişkin Kararlar
2. Esasa İlişkin Kararlar
B. Davayı Sonuçlandırmasına Göre
1. Ara Kararlar.
2. Son Kararlar
III. KARARLARIN VERİLMESİ YÖNTEMİ
A. Müzakere ve Tefhim
B. Gerekçe
C. Hükmün Kapsamı
D. Hükmün Tebliğe Çıkarılması ve Kesinleştirilmesi
E. Hükmün Sonuçları
F. Koşula Bağlı Hüküm
G. Kısmi Hüküm
H. Hüküm Sakatlıkları
1. Yok Hüküm (Kararın Yokluğu)
2. Etkisiz Hüküm
İkinci Bölüm: Hüküm Verilmek Sizin Davanın Sona Ermesi
I. DAVAYA SON VEREN TARAF İŞLEMLERİ
A. Davadan Feragat
1. Genel Olarak
2. Usul
3. Sonuçları
4. Feragatle Sona Ermeyen Davalar
B. Davayı Kabul
1. Genel Olarak
2. Benzer Kurumlarla Karşılaştırılması
3. Usul
4. Sonuçları
C. Sulh
1. Genel Olarak
2. Usul
3. Sonuçları
II. DAVANIN KONUSUZ KALMASI

8. KISIM
YARGILAMA GİDERLERİ VE ADLİ YARDIM
Birinci Bölüm: Yargılama Giderleri
I. GENEL OLARAK
II. TÜRLERİ
A. Harçlar
1. Genel Olarak
2. Türleri
3. Harçtan Bağışık (= Muaf) Olan Dava ve Kararlar
B. Vekâlet Ücreti
1. Vekil ile Müvekkil Arasındaki Vekâlet Ücreti (Avukatlık Ücreti)
2. Yargılama Gideri Olan Vekâlet Ücreti
C. Gider ve Kanıt Avansı
1. Gider Avansı
2. Kanıt Avansı
III. ÖDENMESİ
IV. YARGILAMA GİDERLERİNDEN SORUMLULUK
İkinci Bölüm: Adli Yardım
I. GENEL OLARAK
II. USUL
III. ADLİ YARDIM KARARININ ETKİLERİ
IV. AVUKATLIK YASASI’NDA DÜZENLENEN ADLİ YARDIM

9. KISIM
YASA (=KANUN) YOLLARI
Birinci Bölüm: Giriş
I. KAVRAM
II. TÜRLERİ
İkinci Bölüm: Türk Hukukunda Yasa Yolları
I. İSTİNAF
A. Genel Olarak
B. Koşulları
C. İstinaf Başvurusu ve Sonuçları
1. Engelleyici Etki
2. Aktarıcı Etki
D. İstinaf Yolunun İşleyişi
1. Genel Olarak
2. İstinafın Aşamaları
3. Bölge Adliye Mahkemesi Kararı ve Kararın Tebliği
4. Yapılamayacak İşlemler
II. TEMYİZ
A. Genel Olarak
B. Koşulları
C. Temyiz Nedenleri
D. Temyiz Yoluna Başvurabilecek Olanlar
E. Usul
1. Temyiz Dilekçesinin Kararı Veren Mahkemede İncelenmesi
2. Dosyanın Yargıtay’daki Aşamaları
3. Temyiz İncelemesi ve Duruşma
F. Temyiz İncelemesi Sonucunda Yargıtay’ın Vereceği Kararlar
1. Onama Kararı
2. Bozma Kararı
3. Kısmi Onama ve Bozma Kararları
G. Yargıtay Kararlarının Tebliği
H. Bozmaya Uyma veya Direnme
1. Dosyanın İlk Derece Mahkemesine Gönderilmesini Gerektiren Bozma Kararı
2. Dosyanın Bölge Adliye Mahkemesine Gönderilmesini
Gerektiren Bozma Kararı
I. Usuli Kazanılmış Hak
1. Genel Olarak
2. İstisnaları
J. Yasa (= Kanun) Yararına Temyiz
III. YARGILAMANIN YENİLENMESİ
A. Genel Olarak
B. Yargılamanın Yenilenmesi Nedenleri.
C. Usul

10. KISIM
HÜKMÜN AÇIKLANMASI, DÜZELTİLMESİ VE KESİNLEŞMESİ
Birinci Bölüm: Hükmün Açıklanması (= Tavzih ) ve Düzeltilmesi (=Tashih )
I. TAVZİH
A. Genel Olarak
B. Usul
C. Etkisi
II. TASHİH
A. Genel Olarak
B. Usul
İkinci Bölüm: Kesin Hüküm
I. KAVRAM
II. TÜRLERİ
A. Şekli Anlamda Kesin Hüküm
1. Genel Olarak
2. İşlevi
3. Ortaya Çıktığı An
4. Sona Ermesi
B. Maddi Anlamda Kesin Hüküm
1. Genel Olarak
2. İşlevi
3. Ortaya Çıktığı An
4. Özellikleri
5. Koşulları
6. Maddi Anlamda Kesin Hükmün Sona Ermesi

11. KISIM
ÖZEL USUL VE MAHKEMELER
Birinci Bölüm: Özel Yargılama Usulleri
I. SİSTEM
II. BASİT YARGILAMA USULÜ
A. Genel Olarak
B. Uygulanma Alanı
1. Hukuk Muhakemeleri Yasası’na Göre Basit Yargılama Usulüne Tabi İşler
2. Özel Yasalara Göre Basit Yargılama Usulüne Tabi İşler
C. Aşamaları
1. Dilekçeler Aşaması
2. Ön İnceleme ve Tahkikat Aşamaları
3. Hüküm Aşaması
İkinci Bölüm: Özel Mahkemeler
I. AİLE MAHKEMELERİ
A. Kuruluşu
B. Oluşumu
C. Görevleri
D. Yargılama Usulü
II. ASLİYE TİCARET MAHKEMELERİ
A. Kuruluşu
B. Oluşumu
C. Görevleri
D. Yargılama Usulü
III. İŞ MAHKEMELERİ
A. Kuruluşu
B. Oluşumu
C. Görevleri
2. Özel Düzenlemeler
D. Yargılama Usulü
2. Yetkili Mahkeme
3. Dava Koşulu Olarak Arabuluculuk
4. Yasa Yolları
IV. KADASTRO MAHKEMELERİ.
A. Kuruluşu
B. Oluşumu
C. Görevleri
D. Yargılama Usulü
V. TÜKETİCİ MAHKEMELERİ
A. Kuruluşu
B. Oluşumu
C. Görevleri
D. Yargılama Usulü
VI. İCRA (HUKUK) MAHKEMELERİ
A. Kuruluşu
B. Oluşumu
C. Görevleri
D. Yargılama Usulü
VII. FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMELERİ
A. Kuruluşu
B. Oluşumu
C. Görevleri
D. Yargılama Usulü
VIII. DENİZCİLİK UZMANLIK (= İHTİSAS) MAHKEMELERİ
A. Kuruluşu
B. Oluşumu
C. Görevleri

12. KISIM
TAHKİM
Birinci Bölüm: Tahkim Yargısına Giriş
I. KAVRAM
II. TAHKİMİN KONUSU
III. TÜRLERİ
A. Zorunlu Tahkim
B. İhtiyari Tahkim
IV. HAKEM SÖZLEŞMESİ
A. Genel Olarak.
B. Hakemlik Statüsü
C. Hakemlerin Reddi ve Çekinmesi
V. TAHKİM SÖZLEŞMESİ
A. Genel Olarak
B. Hukuksal Niteliği
C. Türleri
1. Tahkim Koşulu
2. Tahkimname
D. Koşulları
E. Tahkim Sözleşmesinin Etkisi
F. Sona Ermesi
İkinci Bölüm: Tahkim Usulü
I. HAKEMLERİN SEÇİMİ
II. TAHKİM YARGILAMASINDA USULİ İLKELER
III. DAVA AÇILMASI VE YARGILAMA
IV. KARAR
V. HAKEM KARARININ İCRA EDİLMESİ
VI. HAKEM KARARININ TAVZİHİ, DÜZELTİLMESİ VE TAMAMLANMASI
VII. KARARA KARŞI YASA YOLLARI
A. İptal Davası
B. Yargılamanın Yenilenmesi

13. KISIM
MAHKEME KARARLARININ BİRBİRİNE ETKİSİ
Birinci Bölüm: Hukuk ve Ceza Mahkemesi Kararlarının Birbirine Etkisi
I. GENEL OLARAK.
II. HUKUK MAHKEMESİ KARARININ CEZA MAHKEMESİNE ETKİSİ
III. CEZA MAHKEMESİ KARARININ HUKUK MAHKEMESİNE ETKİSİ
İkinci Bölüm: Yabancı Mahkeme Kararlarının Türkiye’de Etkisi
I. YABANCI MAHKEME KARARLARININ TENFİZİ
A. Genel Olarak
B. Koşulları
1. Ön Koşullar (Tenfize Konu Olan Kararlar)
2. Geçerlilik Koşulları
C. Usul
1. İstem
2. Görevli ve Yetkili Mahkeme
3. Karar
II. YABANCI MAHKEME KARARLARININ TANINMASI
A. Genel Olarak
B. Koşulları
C. Usul

14. KISIM
ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI
I. GENEL OLARAK
II. ARABULUCULUK
A. Genel Olarak
B. Koşulları
C. Arabuluculuğa İlişkin Temel İlkeler
1. İradilik
2. Eşitlik
3. Gizlilik
D. Arabulucuların Bağlı Oldukları Hukuksal Rejim
E. Usul
1. Başvuru
2. Arabulucunun Seçilmesi
3. Arabuluculuk Faaliyetinin Yürütülmesi
F. Arabuluculuğun Sona Ermesi

Ekler
Ek – 1: Hukuk Muhakemeleri Yasası ile Gelen Yeni Kurumlar
EK – 2: Çekişmesiz Yargı İşleri Kataloğu

KAYNAKÇA

 • Açıklama
  • Kitaptaki konuların ana başlıkları:

   1. KISIM
   USUL HUKUKUNA GİRİŞ
   Birinci Bölüm: Temel Kavramlar
   I. TERİM SORUNU
   II. USUL HUKUKUNUN AMACI VE NİTELİĞİ
   III. USUL HUKUKUNUN KAYNAKLARI
   IV. USUL KURALLARININ UYGULANMA ALANI
   A. Yer Bakımından Uygulanma Alanı
   B. Zaman Bakımından Uygulanma Alanı
   V. USUL HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ
   A. Tasarruf İlkesi
   B. Taraflarca Getirilme İlkesi
   C. İstemle Bağlılık İlkesi
   D. Hukuksal Dinlenilme Hakkı
   E. Aleniyet İlkesi
   F. Dürüst Davranma ve Doğruyu Söyleme Yükümlülüğü
   G. Usul Ekonomisi İlkesi
   H. Teksif İlkesi
   I. Yargıcın Davayı Aydınlatma Ödevi
   İ. Yargıcın Yargılamayı Sevk ve İdare Etmesi İlkesi
   J. Yargıcın Hukuku Re’sen Uygulaması İlkesi
   VI. ÇEKİŞMELİ YARGI - ÇEKİŞMESİZ YARGI AYRIMI
   A. Kavram
   B. Ayrımın Ölçütleri
   1. Genel Olarak
   2. Çekişmesiz Yargı Kataloğu
   C. Usul
   1. Görevli Mahkeme
   2. Yetkili Mahkeme
   3. Yargılama Usulü
   D. Sonuçları
   İkinci Bölüm: Yargı Örgütü
   I. GENEL OLARAK
   II. YARGI YERLERİ (MAHKEMELER)
   A. Genel Olarak
   B. Mahkemelerin Sınıflandırılması
   1. Kuruluş ve Çalışma Usullerine Göre
   2. Yargılama Sistemindeki Derecelendirmeye Göre
   3. Tarafların Statülerine ya da Görmeyi Üstlenmiş Oldukları Uyuşmazlıkların Niteliklerine Göre
   C. Türkiye’de Hukuk Mahkemelerinin Örgütlenmesi
   1. İlk Derece Mahkemeleri
   2. İkinci Derece Mahkemeleri - Bölge Adliye Mahkemeleri
   3. Yargıtay
   Üçüncü Bölüm: Yargı Görevlileri
   I. YARGIÇLAR (= HÂKİMLER)
   A. Yargıçlık Statüsü
   B. Mahkemelerin Bağımsızlığı ve Yargıçlık Güvencesi
   C. Yargıcın Yasaklılığı ve Reddi
   1. Genel Olarak
   2. Yargıcın Yasaklılığı (= Çekinmesi)
   3. Yargıcın Reddi
   4. Yargıcın Yasaklılığı ile Reddinin Karşılaştırılması
   D. Yargıçların Hukuksal Sorumlulukları
   1. Genel Olarak
   2. Sorumluluk Nedenleri
   3. Sorumluluk Davası
   II. AVUKATLAR
   Dördüncü Bölüm: Yazı İşleri
   I. GENEL OLARAK
   II. YAZI İŞLERİ PERSONELİ
   A. Yazı İşleri Müdürü
   B. Zabıt Kâtibi (Yazman
   C. Mübaşir
   D. Hizmetli
   III. DOSYA VE BELGELER

   2. KISIM
   USULİ UYUŞMAZLIKLAR
   Birinci Bölüm: Yargı Yolu Uyuşmazlıkları
   I. GENEL OLARAK
   II. UYUŞMAZLIK TÜRLERİ
   A. Görev Uyuşmazlığı
   1. Olumlu Görev Uyuşmazlığı
   2. Olumsuz Görev Uyuşmazlığı
   B. Hüküm Uyuşmazlığı
   1. Genel Olarak
   2. Koşulları
   3. Hüküm Uyuşmazlığının Giderilmesi
   C. Uyuşmazlık Çıkarılamayacak Durumlar
   D. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararlarını Bekletici Sorun Sayma
   E. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararlarının Sonuçları
   İkinci Bölüm: Göre v Uyuşmazlıkları
   I. GENEL OLARAK
   II. GÖREVLİ MAHKEMENİN BELİRLENMESİ
   A. Asliye Hukuk Mahkemesinin Görev Alanı
   1. Mal Varlığına İlişkin Davalarda Görev
   2. Kişi Varlığı Haklarına İlişkin Davalarda Görev
   B. Sulh Hukuk Mahkemesinin Görev Alanı
   1. Dava Konusunun Değer ve Tutarına Bakılmaksızın Görevlendirilen Dava ve İşler
   2. Başka Mahkemelerin Görevine Girmeyen Çekişmesiz Yargı İşleri
   3. Diğer Yasaların Sulh Hukuk Mahkemesini Görevlendirdiği Dava ve İşler
   III. GÖREVSİZLİK KARARI
   A. Genel Olarak
   B. Yasa Yolları
   C. Görevsizlik Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler
   Üçüncü Bölüm: Yetki Uyuşmazlıkları
   I. GENEL OLARAK
   II. YETKİ KURALLARI
   A. Genel Yetki
   1. Çekişmeli Yargıda
   2. Çekişmesiz Yargıda
   B. Özel Yetki
   1. Genel Olarak
   2. Özel Yetki Kuralları
   III. YETKİ KURALLARININ NİTELİĞİ
   A. Kesin Yetki Kuralları
   B. Kesin Olmayan Yetki Kuralları
   IV. YETKİ SÖZLEŞMESİ
   A. Genel Olarak
   B. Koşulları
   C.Türleri
   V. YETKİ İTİRAZI
   VI. YETKİSİZLİK KARARI
   A. Genel Olarak
   Dördüncü Bölüm: İş Dağılımı Uyuşmazlıkları
   Beşinci Bölüm: Yargı Yeri Belirtilme si Uyuşmazlıkları
   I. GENEL OLARAK
   II. USUL

   3. KISIM
   USULİ İŞLEMLER
   Birinci Bölüm: Usul İşlemlerinin Genel Kuramı
   I. KAVRAM
   II. TÜRLERİ
   A. Taraf Usul İşlemleri
   1. Kavram
   2. Özellikleri
   3. Usul İşlemlerinde Eksiklikler ve Sonuçları
   B. Mahkeme Usul İşlemleri
   İkinci Bölüm: Süreler, Adli Tatil ve Eski Hale Getirme
   I. SÜRELER
   A. Kavram
   B. Türleri
   1. Yasal Süreler
   2. Takdiri Süreler
   3. Sürelerin Hesaplanması
   II. ADLİ TATİL
   III. ESKİ HALE GETİRME
   A. Genel Olarak
   B. Usul
   Üçüncü Bölüm: Tebligat
   I. TEMEL KAVRAMLAR
   A. Tebligat
   B. Davetiye
   II. TÜRLERİ
   III. TEBLİGAT ÇIKARTABİLECEK MERCİLER
   IV. TEBLİGAT GİDERLERİ
   V. TEBLİGAT YAPILABİLECEK KİŞİLER
   A. Muhatap
   1. Gerçek Kişiler
   2. Tüzel Kişiler
   B. Muhatap Adına Tebligatı Kabule Yetkili Kişiler
   VI. TEBLİGATIN YAPILABİLECEĞİ YER
   A. Adreste Tebligat
   1. Gerçek Kişiler
   2. Tüzel Kişiler
   B. Adres Değişikliği
   VII. TEBLİGATIN YAPILABİLECEĞİ ZAMAN
   VIII. TEBLİGATIN YAPILMASI
   IX. İLANEN TEBLİGAT
   X. YURT DIŞI TEBLİGAT
   A. Genel Olarak
   B. Yabancı Ülkedeki Türk Vatandaşlarına Tebligat
   XI. TEBLİGATIN YOKLUĞU VE USULSÜZLÜĞÜ
   A. Tebligatın Yokluğu
   B. Tebligatın Usulsüzlüğü
   XII. TEBLİGAT SUÇLARI

   4. KISIM
   DAVA
   Birinci Bölüm: Davanın Taraflar ı ve Davaya Katılan Üç üncü Kişiler
   I. TARAFLARIN EHLİYETLERİ
   A. Taraf Ehliyeti
   1. Gerçek Kişiler
   2. Tüzel Kişiler
   3. Tüzel Kişiliği Olmayan Topluluklar
   B. Dava Ehliyeti
   1. Genel Olarak
   2. Gerçek kişiler
   3. Tüzel kişiler
   4. Sonuçları
   C. Davaya Vekâlet Ehliyeti
   1. Genel Olarak
   2. Vekâletname
   3. Vekâletnamenin Mahkemeye Verilmesi
   4. Davaya Vekâletin İçeriği (Kapsamı)
   5. Davaya Vekâletin Son Bulması
   D. Sıfat (= Husumet)
   1. Genel Olarak
   2. Husumet İtirazı
   3. Hasımda Yanılma
   4. Taraf Değişikliği
   E. Dava Takip Yetkisi
   F. Tarafların Temsili
   1. Genel Olarak
   2. Temsilde Yanılma
   II. DAVA ARKADAŞLIĞI
   A. Genel Olarak
   B. Türleri
   1. İhtiyari Dava Arkadaşlığı
   2. Zorunlu Dava Arkadaşlığı
   III. DAVAYA KATILMA (= MÜDAHALE)
   A. Genel Olarak
   B. Türleri
   1. Fer’i Müdahale
   2. Asli Müdahale
   IV. DAVANIN İHBARI
   A. Kavram
   B. Koşulları
   C. Usul
   D. Sonuçları
   1. Maddi Hukuka İlişkin Sonucu
   2. Usul Hukukuna İlişkin Sonuçlar
   İkinci Bölüm: Dava Koşulları
   I. GENEL OLARAK
   II. TÜRLERİ
   A. Genel Dava Koşulları
   1. Mahkemeye İlişkin Dava Koşulları
   2. Taraflara İlişkin Dava Koşulları
   3. Dava Konusuna İlişkin Dava Koşulları
   B. Özel Dava Koşulları
   Üçüncü Bölüm: Dava Türleri
   I. İSTENEN HUKUKSAL KORUNMAYA GÖRE
   A. Edim Davaları
   B. Tespit Davaları
   1. Genel Olarak
   2. Koşulları
   3. Sonuçları
   C. Yenilik Doğuran Davalar
   1. Genel Olarak
   2. Koşulları
   3. Türleri
   4. Sonuçları
   D. Belirsiz Alacak ve Tespit Davaları
   1. Genel Olarak
   2. Niteliği ve Türleri
   3. Koşulları
   4. Sonuçları
   II. İSTEM (= TALEP) SONUCUNUN NİCELİĞİNE GÖRE
   A. Objektif Dava Birleşmesi
   B. Terditli Davalar
   C. Seçimlik Davalar
   D. Kısmi Dava
   1. Tanım ve Nitelik
   2. Koşulları
   3. Sonuçları
   E. Mütelahik Davalar
   F. Topluluk Davaları
   III. DAVA KONUSU HAKKIN NİTELİĞİNE GÖRE
   Dördüncü Bölüm: Davanın Açılması
   I. DAVANIN AÇILMASI USULÜ
   A. Genel Olarak
   B. Fiziksel Ortamda Dava Açılması
   II. DAVANIN AÇILDIĞI TARİH
   III. TENSİP TUTANAĞI
   IV. DAVA AÇILMASININ SONUÇLARI
   A. Maddi Hukuka İlişkin Sonuçlar
   1. Zamanaşımının Kesilmesi
   2. Hak Düşürücü Sürenin Korunması
   3. Bazı Kişi Varlığı Haklarının Mal Varlığı Hakkına Dönüşmesi
   4. Davalının Temerrüde Düşmesi
   5. İyiniyetin Ortadan Kalkması
   B. Usul Hukukuna İlişkin Sonuçlar
   1. Davanın Karara Bağlanması Zorunluluğu
   2. Tasarruf Ehliyeti
   3. Dava Koşullarının Belirleneceği Tarih
   4. Derdestlik
   5. Hükme Esas Alınacak Durum ve Koşullar
   6. Geçici Hukuksal Koruma Tedbirleri
   7. Davayı Geri Alma Yasağı
   8. Davayı Genişletme ve Değiştirme Yasağı
   V. DAVAYA YANIT (CEVAP)
   A. Genel Olarak
   B. Savunma Nedenleri
   1. Maddi Hukuka Dayanan Savunma Nedenleri
   2. Usul Hukukuna Dayanan Savunma Nedenleri
   C. Yanıt Süresi
   1. Genel Olarak
   2. Yanıt Süresinin Uzatılması veya Kısaltılması
   D. Yanıt Dilekçesinin Verilmesi
   E. Sonucu
   VI. KARŞI DAVA
   A. Genel Olarak
   B. Koşulları
   C. İncelenmesi ve Sonuçlandırılması
   Beşinci Bölüm: Davanın Aşamaları
   I. DİLEKÇELER AŞAMASI
   A. Dava Dilekçesi
   B. Yanıt (= Cevap) Dilekçesi
   C. Yanıta Yanıt ve İkinci Yanıt Dilekçeleri
   D. Davanın ve Savunmanın Genişletilmesi ve Değiştirilmesi Yasağı
   1. Davanın (= İddianın) Genişletilmesi ve Değiştirilmesi Yasağı
   2. Savunmanın Genişletilmesi ve Değiştirilmesi Yasağı
   II. ÖN İNCELEME AŞAMASI
   A. Genel Olarak
   B. Duruşmasız Ön İnceleme
   C. Duruşmalı Ön İnceleme
   1. Duruşma Hazırlığı
   2. Ön İnceleme Duruşması
   3. Süreler Hakkında Karar
   III. TAHKİKAT (= İNCELEME) AŞAMASI
   A. Kavram
   B. Duruşma
   1. Genel Olarak
   2. Duruşmanın Düzen ve Disiplini
   3. Duruşmanın Yürütülmesindeki Yasak ve Olanaklar
   4. Duruşma Tutanağı
   C. Tahkikat Usulü
   D. Tahkikatın Sona Ermesi
   IV. SÖZLÜ YARGILAMA AŞAMASI
   V. KARAR AŞAMASI
   Altıncı Bölüm: Dava Sırasındaki Özel Durumlar
   I. DAVANIN ISLAHI
   A. Kavram
   B. Islahın Konusu
   1. Islah Yoluyla Yapılabilecek İşlemler
   2. Islahla Yapılmamış Sayılamayacak İşlemler
   3. Islah Yoluyla Yapılamayacak İşlemler
   4. Islah Yoluna Başvurulmasına Gerek Olmayan Durumlar
   C. Koşulları
   D. Türleri
   1. Davanın Tamamen Islahı
   2. Davanın Kısmen Islahı
   E. Kötü niyetli Islah
   II. DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ VE AYRILMASI.
   A. Davaların Birleştirilmesi
   1. Genel Olarak
   2. Usul
   3. Sonuçları
   B. Davaların Ayrılması
   1. Genel Olarak
   2. Usul
   3. Sonuçları
   III. DAVADAKİ ARA SORUNLAR
   A. Ön Sorun (= Hadise)
   B. Bekletici Sorun
   1. Genel Olarak
   2. Türleri
   3. Usul ve Sonuçları.
   IV. DAVADA HUKUKSAL YARDIM (= İSTİNABE)
   A. Genel Olarak.
   B. Koşulları ve Sonuçları
   V. DAVA DOSYASININ İŞLEMDEN KALDIRILMASI.
   A. Genel Olarak.
   B. Dosyayı İşlemden Kaldırmayı Gerektiren Durumlar
   C. Sonuçları
   VI. DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI
   A. Genel Olarak.
   B. Davanın Açılmamış Sayılmasını Gerektiren Durumlar
   C. Sonuçları

   5. KISIM
   İSPAT
   Birinci Bölüm: Genel İspat Kuramı
   I. KAVRAM
   II. İSPAT ZORUNLULUĞU OLMAYAN DURUMLAR.
   A. İkrar
   1. Genel Olarak
   2. Hukuksal Niteliği
   3. Türleri
   B. Herkesçe Bilinen Olaylar
   C. Çekişmesiz Olaylar
   D. Karineler
   E. Hukuk Kuralları
   III. İSPAT YÜKÜ
   A. Genel Olarak
   B. İspat Yükü Kuralları
   1. Genel Kural
   2. Özel Kurallar (İstisnalar)
   IV. İSPAT ÖLÇÜSÜ
   A. Kesin (Tam) İspat
   B. Yaklaşık İspat
   V. İSPAT TÜRLERİ
   A. Asıl İspat – Karşı İspat – Aksini İspat
   B. Doğrudan İspat – Dolaylı İspat
   İkinci Bölüm: Kanıtlar
   I. KAVRAM
   II. TÜRLERİ
   A. Kesin Kanıtlar
   1. Senet
   2. Yemin (= Ant)
   3. Kesin Hüküm
   B. Takdiri Kanıtlar
   1. Tanık
   2. Keşif
   3. Bilirkişi
   4. Uzman Görüşü (= Taraf Bilirkişi, Uzman Tanık)
   C. Yasada Düzenlenmemiş Kanıtlar
   III. KANIT SÖZLEŞMESİ
   A. Genel Olarak
   B. Türleri
   1. Münhasır Kanıt Sözleşmesi
   2. Münhasır Olmayan Kanıt Sözleşmesi
   IV. İSTİCVAP (SORGUYA ÇEKİLME)
   A. Kavram
   B. İsticvap Edilecek Kişi
   C. Usul ve Sonuçları
   V. YASAK KANITLAR

   6. KISIM
   GEÇİÇİ HUKUKSAL KORUMA
   Birinci Bölüm: İhtiyati Tedbir
   I. GENEL OLARAK
   II. KOŞULLARI
   III. İHTİYATİ TEDBİR KARARI VERİLEMEYECEK DURUMLAR
   IV. USUL
   A. Yetkili ve Görevli Mahkeme
   B. Yargılama
   C. İhtiyati Tedbir Kararının Uygulanması
   D. İhtiyati Tedbir Kararının Etkisi
   E. İhtiyati Tedbir Kararına Karşı Konulması
   1. Karara İtiraz ve Yasa Yoluna Başvurma
   2. Teminat Gösterme
   F. İhtiyati Tedbirin Sona Ermesi
   G. Teminatın Geri Verilmesi (= İadesi)
   H. İhtiyati Tedbirden Kaynaklanan Tazminat Davası
   İkinci Bölüm: Kanıtların Tespiti ve Diğer Geçici Hukuksal Korumalar
   I. KANITLARIN TESPİTİ
   A. Genel Olarak
   B. Koşulları
   C. Usul
   1. İstem
   2. İnceleme ve Karar
   3. Yasa Yolu ve Diğer Durumlar
   II. DİĞER GEÇİCİ HUKUKSAL KORUMALAR

   7. KISIM
   DAVAYA SON VEREN İŞLEMLER
   Birinci Bölüm: Karar
   I. KAVRAM
   II. TÜRLERİ
   A. Davaya Etkisine Göre
   1. Usule İlişkin Kararlar
   2. Esasa İlişkin Kararlar
   B. Davayı Sonuçlandırmasına Göre
   1. Ara Kararlar.
   2. Son Kararlar
   III. KARARLARIN VERİLMESİ YÖNTEMİ
   A. Müzakere ve Tefhim
   B. Gerekçe
   C. Hükmün Kapsamı
   D. Hükmün Tebliğe Çıkarılması ve Kesinleştirilmesi
   E. Hükmün Sonuçları
   F. Koşula Bağlı Hüküm
   G. Kısmi Hüküm
   H. Hüküm Sakatlıkları
   1. Yok Hüküm (Kararın Yokluğu)
   2. Etkisiz Hüküm
   İkinci Bölüm: Hüküm Verilmek Sizin Davanın Sona Ermesi
   I. DAVAYA SON VEREN TARAF İŞLEMLERİ
   A. Davadan Feragat
   1. Genel Olarak
   2. Usul
   3. Sonuçları
   4. Feragatle Sona Ermeyen Davalar
   B. Davayı Kabul
   1. Genel Olarak
   2. Benzer Kurumlarla Karşılaştırılması
   3. Usul
   4. Sonuçları
   C. Sulh
   1. Genel Olarak
   2. Usul
   3. Sonuçları
   II. DAVANIN KONUSUZ KALMASI

   8. KISIM
   YARGILAMA GİDERLERİ VE ADLİ YARDIM
   Birinci Bölüm: Yargılama Giderleri
   I. GENEL OLARAK
   II. TÜRLERİ
   A. Harçlar
   1. Genel Olarak
   2. Türleri
   3. Harçtan Bağışık (= Muaf) Olan Dava ve Kararlar
   B. Vekâlet Ücreti
   1. Vekil ile Müvekkil Arasındaki Vekâlet Ücreti (Avukatlık Ücreti)
   2. Yargılama Gideri Olan Vekâlet Ücreti
   C. Gider ve Kanıt Avansı
   1. Gider Avansı
   2. Kanıt Avansı
   III. ÖDENMESİ
   IV. YARGILAMA GİDERLERİNDEN SORUMLULUK
   İkinci Bölüm: Adli Yardım
   I. GENEL OLARAK
   II. USUL
   III. ADLİ YARDIM KARARININ ETKİLERİ
   IV. AVUKATLIK YASASI’NDA DÜZENLENEN ADLİ YARDIM

   9. KISIM
   YASA (=KANUN) YOLLARI
   Birinci Bölüm: Giriş
   I. KAVRAM
   II. TÜRLERİ
   İkinci Bölüm: Türk Hukukunda Yasa Yolları
   I. İSTİNAF
   A. Genel Olarak
   B. Koşulları
   C. İstinaf Başvurusu ve Sonuçları
   1. Engelleyici Etki
   2. Aktarıcı Etki
   D. İstinaf Yolunun İşleyişi
   1. Genel Olarak
   2. İstinafın Aşamaları
   3. Bölge Adliye Mahkemesi Kararı ve Kararın Tebliği
   4. Yapılamayacak İşlemler
   II. TEMYİZ
   A. Genel Olarak
   B. Koşulları
   C. Temyiz Nedenleri
   D. Temyiz Yoluna Başvurabilecek Olanlar
   E. Usul
   1. Temyiz Dilekçesinin Kararı Veren Mahkemede İncelenmesi
   2. Dosyanın Yargıtay’daki Aşamaları
   3. Temyiz İncelemesi ve Duruşma
   F. Temyiz İncelemesi Sonucunda Yargıtay’ın Vereceği Kararlar
   1. Onama Kararı
   2. Bozma Kararı
   3. Kısmi Onama ve Bozma Kararları
   G. Yargıtay Kararlarının Tebliği
   H. Bozmaya Uyma veya Direnme
   1. Dosyanın İlk Derece Mahkemesine Gönderilmesini Gerektiren Bozma Kararı
   2. Dosyanın Bölge Adliye Mahkemesine Gönderilmesini
   Gerektiren Bozma Kararı
   I. Usuli Kazanılmış Hak
   1. Genel Olarak
   2. İstisnaları
   J. Yasa (= Kanun) Yararına Temyiz
   III. YARGILAMANIN YENİLENMESİ
   A. Genel Olarak
   B. Yargılamanın Yenilenmesi Nedenleri.
   C. Usul

   10. KISIM
   HÜKMÜN AÇIKLANMASI, DÜZELTİLMESİ VE KESİNLEŞMESİ
   Birinci Bölüm: Hükmün Açıklanması (= Tavzih ) ve Düzeltilmesi (=Tashih )
   I. TAVZİH
   A. Genel Olarak
   B. Usul
   C. Etkisi
   II. TASHİH
   A. Genel Olarak
   B. Usul
   İkinci Bölüm: Kesin Hüküm
   I. KAVRAM
   II. TÜRLERİ
   A. Şekli Anlamda Kesin Hüküm
   1. Genel Olarak
   2. İşlevi
   3. Ortaya Çıktığı An
   4. Sona Ermesi
   B. Maddi Anlamda Kesin Hüküm
   1. Genel Olarak
   2. İşlevi
   3. Ortaya Çıktığı An
   4. Özellikleri
   5. Koşulları
   6. Maddi Anlamda Kesin Hükmün Sona Ermesi

   11. KISIM
   ÖZEL USUL VE MAHKEMELER
   Birinci Bölüm: Özel Yargılama Usulleri
   I. SİSTEM
   II. BASİT YARGILAMA USULÜ
   A. Genel Olarak
   B. Uygulanma Alanı
   1. Hukuk Muhakemeleri Yasası’na Göre Basit Yargılama Usulüne Tabi İşler
   2. Özel Yasalara Göre Basit Yargılama Usulüne Tabi İşler
   C. Aşamaları
   1. Dilekçeler Aşaması
   2. Ön İnceleme ve Tahkikat Aşamaları
   3. Hüküm Aşaması
   İkinci Bölüm: Özel Mahkemeler
   I. AİLE MAHKEMELERİ
   A. Kuruluşu
   B. Oluşumu
   C. Görevleri
   D. Yargılama Usulü
   II. ASLİYE TİCARET MAHKEMELERİ
   A. Kuruluşu
   B. Oluşumu
   C. Görevleri
   D. Yargılama Usulü
   III. İŞ MAHKEMELERİ
   A. Kuruluşu
   B. Oluşumu
   C. Görevleri
   2. Özel Düzenlemeler
   D. Yargılama Usulü
   2. Yetkili Mahkeme
   3. Dava Koşulu Olarak Arabuluculuk
   4. Yasa Yolları
   IV. KADASTRO MAHKEMELERİ.
   A. Kuruluşu
   B. Oluşumu
   C. Görevleri
   D. Yargılama Usulü
   V. TÜKETİCİ MAHKEMELERİ
   A. Kuruluşu
   B. Oluşumu
   C. Görevleri
   D. Yargılama Usulü
   VI. İCRA (HUKUK) MAHKEMELERİ
   A. Kuruluşu
   B. Oluşumu
   C. Görevleri
   D. Yargılama Usulü
   VII. FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMELERİ
   A. Kuruluşu
   B. Oluşumu
   C. Görevleri
   D. Yargılama Usulü
   VIII. DENİZCİLİK UZMANLIK (= İHTİSAS) MAHKEMELERİ
   A. Kuruluşu
   B. Oluşumu
   C. Görevleri

   12. KISIM
   TAHKİM
   Birinci Bölüm: Tahkim Yargısına Giriş
   I. KAVRAM
   II. TAHKİMİN KONUSU
   III. TÜRLERİ
   A. Zorunlu Tahkim
   B. İhtiyari Tahkim
   IV. HAKEM SÖZLEŞMESİ
   A. Genel Olarak.
   B. Hakemlik Statüsü
   C. Hakemlerin Reddi ve Çekinmesi
   V. TAHKİM SÖZLEŞMESİ
   A. Genel Olarak
   B. Hukuksal Niteliği
   C. Türleri
   1. Tahkim Koşulu
   2. Tahkimname
   D. Koşulları
   E. Tahkim Sözleşmesinin Etkisi
   F. Sona Ermesi
   İkinci Bölüm: Tahkim Usulü
   I. HAKEMLERİN SEÇİMİ
   II. TAHKİM YARGILAMASINDA USULİ İLKELER
   III. DAVA AÇILMASI VE YARGILAMA
   IV. KARAR
   V. HAKEM KARARININ İCRA EDİLMESİ
   VI. HAKEM KARARININ TAVZİHİ, DÜZELTİLMESİ VE TAMAMLANMASI
   VII. KARARA KARŞI YASA YOLLARI
   A. İptal Davası
   B. Yargılamanın Yenilenmesi

   13. KISIM
   MAHKEME KARARLARININ BİRBİRİNE ETKİSİ
   Birinci Bölüm: Hukuk ve Ceza Mahkemesi Kararlarının Birbirine Etkisi
   I. GENEL OLARAK.
   II. HUKUK MAHKEMESİ KARARININ CEZA MAHKEMESİNE ETKİSİ
   III. CEZA MAHKEMESİ KARARININ HUKUK MAHKEMESİNE ETKİSİ
   İkinci Bölüm: Yabancı Mahkeme Kararlarının Türkiye’de Etkisi
   I. YABANCI MAHKEME KARARLARININ TENFİZİ
   A. Genel Olarak
   B. Koşulları
   1. Ön Koşullar (Tenfize Konu Olan Kararlar)
   2. Geçerlilik Koşulları
   C. Usul
   1. İstem
   2. Görevli ve Yetkili Mahkeme
   3. Karar
   II. YABANCI MAHKEME KARARLARININ TANINMASI
   A. Genel Olarak
   B. Koşulları
   C. Usul

   14. KISIM
   ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI
   I. GENEL OLARAK
   II. ARABULUCULUK
   A. Genel Olarak
   B. Koşulları
   C. Arabuluculuğa İlişkin Temel İlkeler
   1. İradilik
   2. Eşitlik
   3. Gizlilik
   D. Arabulucuların Bağlı Oldukları Hukuksal Rejim
   E. Usul
   1. Başvuru
   2. Arabulucunun Seçilmesi
   3. Arabuluculuk Faaliyetinin Yürütülmesi
   F. Arabuluculuğun Sona Ermesi

   Ekler
   Ek – 1: Hukuk Muhakemeleri Yasası ile Gelen Yeni Kurumlar
   EK – 2: Çekişmesiz Yargı İşleri Kataloğu

   KAYNAKÇA

   Stok Kodu
   :
   X9786059637497
   Boyut
   :
   16,5x23,5
   Sayfa Sayısı
   :
   560
   Basım Yeri
   :
   istanbul
   Baskı
   :
   14
   Basım Tarihi
   :
   2017/11
   Kapak Türü
   :
   Sert Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat